PDF بهجت عباسی ¶ افسانه های مشرق زمین 2 Epub â ¶

افسانه pdf های mobile مشرق download زمین kindle افسانه های book مشرق زمین free های مشرق زمین free افسانه های مشرق زمین 2 Epubمام کارهای خانه را انجام می‌دهد لی زیاسو روزی پس از جمع‌آوری هیزم، هنگام بازگشت به خانه، تبرش در رودخانه می‌افتد پیرمردی ظاهر و به او کمک می‌کند پیرمرد نخست یک تبر نقره‌ای، سپس یک تبر طلایی از آب بیرون می‌آورد، و هر بار از پسرک می‌پرسد آیا این همان تبر اوست اما لی زیاسو می‌گوید نه بار سوم پیرمرد تبری آهنی را بیرون می‌آورد که همان تبر لی زیاسوست لی زیاسو خوشحال به خانه بازمی‌گ?.

مام کارهای خانه را انجام می‌دهد لی زیاسو روزی پس از جمع‌آوری هیزم، هنگام بازگشت به خانه، تبرش در رودخانه می‌افتد پیرمردی ظاهر و به او کمک می‌کند پیرمرد نخست یک تبر نقره‌ای، سپس یک تبر طلایی از آب بیرون می‌آورد، و هر بار از پسرک می‌پرسد آیا این همان تبر اوست اما لی زیاسو می‌گوید نه بار سوم پیرمرد تبری آهنی را بیرون می‌آورد که همان تبر لی زیاسوست لی زیاسو خوشحال به خانه بازمی‌گ?.

PDF بهجت عباسی ¶ افسانه های مشرق زمین 2 Epub â ¶

➾ [Download] ➾ افسانه های مشرق زمین 2 By بهجت عباسی ➳ – Animal-fiction.co عنوان افسانه های مشرق زمین جلد 2؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آبنوس، 1375، در 160 ص، شابک 9649024611؛ عنوان افسانه های مشرق زمین جلد 2؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آبنوس، 1375، در 160 ص، شابک 9649024611؛ موضوع افسانه ها و قصه های آسیاییدر دومین جلد از مجموعه ی «افسانه‌های مشرق زمین» 34 قصه و حکایت از ملل آسیایی، از جمله ایران، برای کودکان و نوجوانان بازنویسی شده نخستین قصه «تبر طلایی» نام دارد، درباره ی پسربچه نوجوانی به نام «لی زیاسو» که با برادرش زندگی می‌کند و تقریبا ت.

PDF بهجت عباسی ¶ افسانه های مشرق زمین 2 Epub â ¶

PDF بهجت عباسی ¶ افسانه های مشرق زمین 2 Epub â ¶

2 thoughts on “افسانه های مشرق زمین 2

  1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

    PDF بهجت عباسی ¶ افسانه های مشرق زمین 2 Epub â ¶ افسانه pdf, های mobile, مشرق download, زمین kindle, افسانه های book, مشرق زمین free, های مشرق زمین free, افسانه های مشرق زمین 2 Epubعنوان افسانه های مشرق زمین جلد 2؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آبنوس، 1375، در 160 ص، شابک 9649024611؛ موضوع افسانه ها و قصه های آسیاییدر دومین جلد از مجموعه ی «افسانه‌ های مشرق زمین» 34 قصه و حکایت از ملل آسیایی، از جمله ایران، برای کودکان و نوجوانان بازنویسی شده نخستین قصه «تبر طلایی» نام دارد، درباره ی پسربچه نوجوانی به نام «لی زیاسو» که با برادرش زندگی می‌کند و تقریبا تمام کارهای خانه را انجام می‌دهد لی


  2. Nasiii Nasiii says:

    PDF بهجت عباسی ¶ افسانه های مشرق زمین 2 Epub â ¶ افسانه pdf, های mobile, مشرق download, زمین kindle, افسانه های book, مشرق زمین free, های مشرق زمین free, افسانه های مشرق زمین 2 Epubgood


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *